Waarom willen we van het aardgas af?

Een van de belangrijkste uitkomsten uit het gepubliceerde IPCC rapport over de klimaatverandering van de aarde, is dat de opwarming wordt veroorzaakt door de mens. Of scherper geformuleerd; door het gebruik van fossiele grondstoffen zoals kolen, olie en aardgas. Een belangrijk deel van de Nederlandse broeikasgas uitstoot ontstaat door het verwarmen van onze gebouwen. Meer dan 40% van ons totale energieverbruik wordt ingezet voor warmte. Op dit moment wordt het merendeel verwarmd op basis van aardgas. Daarom wordt er werk gemaakt van het verduurzamen van de verwarming van woningen en gebouwen. En deze transitie naar een aardgasvrij Nederland is een grote uitdaging.

Daarbij komt dat wij voor een groot deel afhankelijk zijn van aardgas uit de Groningse bodem. Maar, in de strijd tegen klimaatverandering en om bodemdaling en aardbevingen tegen te gaan, wil Nederland in 2022 geen gebruik meer maken van Gronings gas. We worden daardoor meer afhankelijk van andere landen voor de import van aardgas. Dit is niet alleen een geopolitieke uitdaging, maar ook wordt met de winning én transport van aardgas vanuit het buitenland, meer CO2 uitgestoten. Dit is een onwenselijke stap terug in de warmtetransitie.