Rolverdeling en verantwoordelijkheden

Tijdens het participatietraject is het belangrijk om elkaars rollen en verantwoordelijkheden te delen. Er zijn drie groepen daarin te onderscheiden: 1) GCN, dorpsraden & de klankbordgroep, 2) lokale stakeholders en 3) de gemeente.

GCN, dorpsraden & de klankbordgroep

Een drijvende kracht achter de participatie van inwoners in de energietransitie is de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN). Dit is een enthousiaste en betrokken coöperatie die onder andere energiecoaches opleidt en postcoderoos projecten organiseert. Zij bezitten veel kennis (zowel technisch als praktisch) en hebben kennis van de lokale situatie. Zij kunnen mensen helpen met de eerste stappen in de verduurzaming van de eigen woning met oog voor comfort, kosten en vergroening.

De verschillende dorpsraden zijn belangrijke schakels tussen de gemeente en inwoners. Zij weten wat er binnen de gemeenschap speelt en kunnen de gemeente helpen om inwoners op de juiste manier te informeren en activeren.

Voor het opstellen van deze visie is er een klankbordgroep opgericht. In totaal hebben er 38 leden aangemeld, waaronder een aantal inwoners die in de dorpsraden zitten. De klankbordgroep is in de TVW-fase (eerste fase) gevraagd mee te lezen en te adviseren over de participatiestrategie. Ook in het vervolgtraject werken wij samen met deze klankbordgroep. De klankbordgroep heeft geen vertegenwoordigende rol, maar meer een meedenk rol.

Lokale stakeholders

Naast woningeigenaren zijn ook huurders een belangrijke doelgroep. De woningcorporaties (WSN, WDA & Vestia) zijn daarom belangrijke (lokale) partijen. Zij voeren sloop/nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud uit en zijn de motor in het verduurzamen van (sociale) huurwoningen. De rol van de corporaties voor hun eigen woningvoorraad is uitvoerend en kan binnen hun vastgoedstrategie aanjagend zijn voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente zal in het traject naar het aardgasvrij (gereed) maken van woningen intensief samenwerken met de corporaties.

Liander en Stedin zijn de beheerders van de elektriciteits- en gasnetten in de gemeente Nieuwkoop. Netbeheerders hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Zij werken aan het vergroten van de netcapaciteit en het voorkomen van congestie.

Gemeente Nieuwkoop

Wij zien voor onszelf twee rollen in deze opgave: een regierol en een faciliterende rol. Wij nemen de regie om de Transitievisie Warmte verder te krijgen met behulp van onder andere wijkgerichte aanpakken energiebesparing, haalbaarheidsstudies en warmte-uitvoeringsplannen. We ondersteunen en faciliteren inwoners bij hun stappen op weg naar een aardgasvrije samenleving. In onze communicatie zorgen we ervoor dat de informatie die mensen nodig hebben om mee te kunnen doen, begrijpelijk, beschikbaar en makkelijk te vinden is. Naast de regierol spant de gemeente zich in om in co-creatie plannen te maken om wijken aardgasvrij-gereed te maken. Daarin zullen inwoners en lokale ondernemers met de gemeente als gelijkwaardige partners samenwerken.

Een uitgebreidere rolomschrijving is opgenomen in Sturing geven aan de warmtetransitie