Uitgangspunten visie

Voor de Transitievisie Warmte hebben we uitgangspunten bepaald die ons helpen stappen te zetten naar een aardgasvrije woonomgeving.

Sturing geven aan de warmtetransitie

De transitie naar aardgasvrij is een omslag die we met z’n allen moeten maken. Inwoners, bedrijven, overheden, (maatschappelijke) organisaties. Allemaal hebben ze hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Focus op aardgasvrij-gereed

Richting 2030 leggen wij de focus op aardgasvrij-gereed, waarbij woningisolatie en energiebesparing de hoogste prioriteit heeft. Het volledig aardgasvrij worden van buurten en dorpen komt in een later stadium.

Speerpunten TVW tot 2030

Onze visie voor het maken van stappen in de warmtevisie richt zich voor 2030 op het aardgasvrij-gereed maken van de gebouwde omgeving via:

Wijkgerichte inzet energiebesparing

Onze visie is dat we allereerst moeten beginnen met het stimuleren van energiebesparing. Alles wat je bespaart, hoef je immers niet op te wekken. De komende 5 jaar zal hier de nadruk op liggen.

Onderzoek naar warmtenetten en innovatieve projecten

Onze visie is dat we zoveel mogelijk lokale warmte (en koude) uit onze bodem, oppervlaktewater en productieprocessen willen benutten voor warmtelevering aan hele woonwijken.

Projecten en initiatieven TVW richting 2030

De projecten en initiatieven, die vanaf 2022 gaan lopen of doorlopen, worden per spoor beschreven. Per spoor worden verschillende acties uitgevoerd. De meeste acties richten zich op de periode tussen nu en 2030.

Gemeente brede inzet energietransitie

De gemeente zet zich al geruime tijd in om inwoners en lokale ondernemers via allerlei instrumenten te ondersteunen. Deze acties lopen na 2021 door, worden verder geïntensiveerd en uitgebreid.

Wijkgerichte inzet energiebesparing

In de wijken waar veel energie te besparen valt, en de kansen voor woningisolatie groot zijn of andere kansen liggen, zal tussen nu en 2030 gestart worden met wijkaanpakken.

Onderzoek naar warmtenetten en innovatieve projecten

Uit de analyses die zijn uitgevoerd naar de totstandkoming van deze Transitievisie Warmte, blijkt dat er voor een aantal kernen in de gemeente Nieuwkoop een collectieve warmtevoorziening in de vorm van een warmtenet een reële optie is voor