Wijkgerichte inzet energiebesparing

In de wijken waar veel energie te besparen valt, en de kansen voor woningisolatie groot zijn of andere kansen liggen, zal tussen nu en 2030 gestart worden met wijkaanpakken. Interessante dorpen/buurten hiervoor zijn Nieuwkoop, Noorden, Nieuwveen, Ter Aar centrum, maar ook Ter Aar Vogelenbuurt en Woerdense Verlaat.

Wijkgerichte inzet energiebesparing dorpskern Nieuwkoop
De komende 5 jaar gaat WSN in de dorpskern Nieuwkoop ruim 400 woningen verduurzamen naar label A. De werkzaamheden betreffen het isoleren van dak, muur, vloer en het aanbrengen van HR++ glas en vraaggestuurde ventilatie. Ons voornemen is om het groot onderhoud van WSN te koppelen aan een aanpak om koopwoningen in de wijk te verduurzamen. Ons streven is om samen met partijen als WSN, GCN en Liander – in samenspraak met bewoners en lokale ondernemers – een plan te maken voor het stimuleren van woningisolatie en een campagne te starten. We sluiten aan bij bestaande subsidies vanuit het Rijk. We zien voor onszelf hierin een aanjagende rol.

Dorpsgerichte aanpak energiebesparing Woerdense Verlaat
In de klankbordgroep werd het principe “Begin klein, daar waar energie zit, met een straat of een paar woningen” breed gedeeld. Het kleinschalige, overzichtelijke karakter en de betrokkenheid van bewoners rondom energievraagstukken maakt dat we hierin graag met de dorpsraad Woerdense Verlaat en betrokken inwoners willen samenwerken. Het bestuur van de dorpsraad staat hier niet afwijzend tegenover, maar gaat wel eerst haar leden daarover raadplegen. De insteek is dat we als gelijkwaardige partner samen met de dorpelingen bekijken hoe we de warmtetransitie in Woerdense Verlaat kunnen versnellen en wat daarvoor nodig is. We zien voor onszelf hierin een proactieve, faciliterende, dienstverlenende rol.

Collectieve aanpak voor individuele energiemaatregelen, Vogelenbuurt Ter Aar
In de klankbordgroep werd geopperd om op kleine schaal te beginnen in een wijk met vergelijkbare woningen; dit kan dienen als pilot. In de Vogelenbuurt ziet de klankbordgroep kansen om, onder regie van een energiecoach en met GCN, een dergelijke pilot te starten. WDA heeft aangeboden mee te willen denken om de energiecoach verder op weg te helpen. We zien dit als een initiatief vanuit de energiecoach en willen - net als WDA - vanuit onze faciliterende rol onze bijdrage leveren.

Ons voornemen is om met de bovengenoemde projecten en initiatieven te beginnen of te ondersteunen. Afhankelijk van de voortgang van de afzonderlijke projecten en initiatieven willen we aansluitend of parallel eraan aan de slag met andere buurten/wijken/dorpen.