Sturing geven aan de warmtetransitie

De transitie naar aardgasvrij is een omslag die we met z’n allen moeten maken. Inwoners, bedrijven, overheden, (maatschappelijke) organisaties. Allemaal hebben ze hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Voor zichzelf ziet de gemeente de volgende taken binnen de warmtetransitie:

1. Informeren over proces en maatregelen
De gemeente verstrekt informatie over het proces en de maatregelen binnen de warmtetransitie. Dit doen we via verschillende communicatiekanalen waaronder de eigen website duurzaam-nieuwkoop.nl, bewonersbrieven, sociale media, het Duurzaam Bouwloket en duurzaamheidscampagnes. Het doel hiervan is om alle betrokken inwoners, organisaties en ondernemers op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen, bewustwording te creëren en te stimuleren maatregelen te nemen.

2. Borgen van participatie en creëren van draagvlak
Als regisseur zorgt de gemeente ervoor dat betrokken partijen kunnen participeren bij het opstellen van plannen op wijk-, buurt- of straatniveau. Het doel hiervan is om samen op een gelijkwaardig niveau met betrokken inwoners en lokale partijen stappen te zetten en draagvlak te creëren voor plannen richting aardgasvrij-gereed. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Participatie.

3. Faciliteren van sleutelpartijen
De gemeente faciliteert de samenwerking en co-creatie tussen sleutelpartijen in de gemeente. Dit doen wij door netbeheerders, woningcorporaties en andere georganiseerde belanghebbenden met elkaar in contact te brengen rondom specifieke vraagstukken of gebieden. Daarbij bieden wij, waar nodig, ondersteuning aan deze sleutelpartijen. Het doel hiervan is om het proces van de warmtetransitie te versnellen.

4. Onderzoeken en aanjagen initiatieven
De gemeente heeft een regisserende rol bij de aanleg van collectieve voorzieningen als warmtenetten. Deze rol komt tot uiting in het onderzoeken van de mogelijkheden voor collectieve warmtesystemen met oog voor publieke belangen. Ook ziet de gemeente voor haarzelf een aanjagende rol als het gaat om het stimuleren van woningisolatie en energiebesparing.

5. Zorgen voor passende regulering/instrumenten
De gemeente draagt zorg voor een effectieve en verantwoorde inzet van bodemenergiesystemen om onderlinge interferentie tussen de systemen zo veel mogelijk te voorkomen. Als er sprake is van een warmtenet kan de gemeente, onder de voorziene Wet Collectieve Warmtevoorziening, warmtekavels instellen om zo een verantwoord gebruik van de ondergrond te borgen.

6. Ontsluiten en benutten van koppelkansen
De gemeente onderzoekt samen met betrokkenen of er kansen liggen om de warmte opgave te koppelen aan lokale activiteiten. Deze koppelkansen kunnen liggen bij de bouw van nieuwbouwlocaties, renovatie of vernieuwing van het maatschappelijk vastgoed, onderhoud van riolering of het verbeteren van de sociale, ruimtelijke, milieu- en ecologische kwaliteit van een buurt. Het doel hiervan is om de efficiëntie van de warmtetransitie te vergroten.

7. Afstemming en aansluiting bij landelijke en regionale processen
Om te blijven varen op actuele kennis, beleid en inzichten én om zorgvuldig met publieke middelen om te gaan, zorgt de gemeente voor afstemming en aansluiting bij het landelijke klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën. Daarnaast behoudt de gemeente een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden door de voortgang te monitoren. Dit zal tenminste elke 5 jaar de basis zijn van de herijking van de Transitievisie Warmte.