Uitgangspunten visie

Voor de Transitievisie Warmte hebben we uitgangspunten bepaald die ons helpen stappen te zetten naar een aardgasvrije woonomgeving. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de landelijke leidraad Transitievisie Warmte en zijn verrijkt met de bijdrage van lokale partijen, inwoners uit de klankbordgroep en reacties op de enquête.

Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid
We verduurzamen onze warmtevoorziening samen met onze inwoners en ondernemers (van onderop). De warmtetransitie heeft invloed op alle inwoners en bedrijven die actief zijn in Nieuwkoop. Hoewel de gemeente een regierol in het proces heeft, is de warmtetransitie niet alleen een zaak van de gemeente, maar een zaak van ons allen.

Onze transitie is lokaal en gebiedsgericht
Elk gebied is anders. Zo verschillen de woningdichtheid, het isolatieniveau, de kansen en de behoeften in de warmtetransitie van buurt tot buurt. We werken daarom lokaal en gebiedsgericht, zodat we beter kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven binnen elk gebied. Vanzelfsprekend willen we lokale kansen, zoals beschikbare warmtebronnen, zo goed mogelijk benutten.

Een betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening
Er wordt gestreefd naar een betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening voor iedereen. Nu en in de toekomst. We kiezen voor oplossingsrichtingen waarvan we verwachten dat ze werken en toekomstbestendig zijn. Onze keuzes hierin baseren wij zoveel mogelijk op de laagst maatschappelijke kosten. Vooruitlopend op eindoplossingen kijken we naar geen-spijt-maatregelen; investeringen in de woning die in alle scenario’s nodig en nuttig zijn en bijdragen aan het aardgasvrij-gereed maken van gebouwen.

Een realistisch en planbare transitie
We streven naar een realistische en planbare transitie, die rekening houdt met de uitvoerbaarheid en inzet van mensen en middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de (regionale) beschikbaarheid van warmtebronnen en warmtedragers. De route naar aardgasvrij in 2050 heeft zowel ambitie als realistische doelen.

Onze aanpak is flexibel en lerend
Er zijn nog veel onzekerheden in de transitie van aardgas naar duurzame alternatieven. De technologische ontwikkelingen staan niet stil en er zullen nieuwe regels, beleid en financieringsmogelijkheden komen. We zijn daarom flexibel in onze aanpak en proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren.