Overige clusters

Langeraar: Langeraar is een warmtecluster met mogelijk meer dan 500 aansluitingen. Uit de PBL-analyse komen meerdere collectieve warmtesystemen op lage temperatuur naar voren, waaronder TEO (vnl. Aarkanaal) in combinatie met WKO. Of deze bronnen voldoende capaciteit hebben en of de aansluiting op een bronnet haalbaar is, is nog onbekend.

Ter Aar: Ter Aar is een relatief groot cluster, met ook nog enkele glastuinbouwbedrijven. Naast eventuele mogelijkheden voor warmte-uitwisseling tussen bedrijven, is het met name van belang om een passende bronnenstrategie te vinden die past bij Ter Aar. Ook hier zou een combinatie tussen TEO (Aarkanaal) en WKO interessant kunnen zijn.


Noorden: Binnen Noorden ligt een relatief klein warmtecluster (ca. 350 woningen), grenzend aan water. Uit de analyse komt WKO naar voren als mogelijk warmte-alternatief voor een klein deel van Noorden. Een combinatie met TEO (Noordse Plassen) zou theoretisch gezien mogelijk kunnen zijn. Uit de praktijk kan blijken dat dit toch niet haalbaar is, omdat de Noordse Plassen een beperkte waterdiepte en doorstroming hebben.


Nieuwkoop: Nieuwkoop is het warmtecluster met verreweg de meeste aansluitingen binnen deze categorie: ruim 2700 gebouwen uit de periode 1950 – 1980. Net als bij Noorden zijn we terughoudend met te grote verwachtingen voor TEO in verband met de geringe waterdiepte en de beperkte doorstroming van de Nieuwkoopse plassen. Wanneer TEO aan de verwachtingen kan voldoen, zou deze theoretisch tot in meer dan de helft van de warmtevraag kunnen voorzien. Bij een warmtenet alleen op WKO-bronnen lijkt de maximale capaciteitsgrens al eerder bereikt. Ook hier is een bronnenstrategie van belang, waarin ook zonthermie en hoge temperatuuropslag in meegnomen kan worden.

Vrouwenakker: Er vormen zich twee kleine clusters in het noorden van de gemeente, met gezamenlijk tot ca. 45 aansluitingen. Inclusief de voorgenomen nieuwbouw van circa 60 woningen (vanuit Bouwbesluit worden die aardgasvrij gebouwd), zou een dergelijk cluster uit maximaal 105 aansluitingen kunnen bestaan. Voor een warmtenet zou aquathermie vanuit het Amstel-Drechtkanaal in combinatie met WKO onderzocht kunnen worden.

Vrouwenakker ligt in een kassengebied. Binnen de Greenport Aalsmeer loopt een onderzoek naar geothermie in relatie met het distribueren van warmte naar woningen en bedrijven. Het kan zijn dat via cascadering lage temperatuur warmte benut kan worden voor kernen als Vrouwenakker (aansluiting op nieuwbouw). Ondanks dat het een dunbevolkt gebied is, en het nog wel even duurt voordat duidelijk is of geothermie ingezet kan worden, kan aansluiting daarop niet uitgesloten worden.

Zevenhoven: Hoewel het qua schaalgrootte vergelijkbaar is met Langeraar (ca. 500+ aansluitingen binnen het warmtecluster), komt er uit de analyse geen collectief warmtesysteem naar voren die (technisch of economisch) geschikt is voor meer dan 10% van de woningen in Zevenhoven. Wanneer de inzichten over kosten veranderen, is het waardevol om een heroverweging te maken.

Woerdense Verlaat: Voor Woerdense Verlaat komt geen warmtecluster naar voren uit de analyse. Echter, de ligging van de hoge concentratie van de woningen en gebouwen in waterrijk gebied, maakt dat een collectieve benadering vanuit de inwoners toch tot andere inzichten kan leiden. Er zijn immers wel indicaties vanuit de uitgevoerde analyse dat er kleinschalige kansen zijn voor collectieve WKO (tot ca. 25%) en/of uit energie uit oppervlaktewater (tot ca. 15%). Het zoveel mogelijk na-isoleren tot een schillabel B of beter, kan de kans voor een voordelig systeem vergroten. Slechts een kwart van de woningen in Woerdense Verlaat voldoet hier momenteel aan.

Buitengebied
Met name in het buitengebied van de gemeente lijkt een collectief systeem niet kansrijk. Daarom zijn daar individuele systemen logisch. In het buitengebied liggen de woningen – met enkele uitzonderingen daargelaten – simpelweg te ver uit elkaar voor een rendabele gezamenlijke warmtevoorziening.

In het buitengebied zal de focus eerst liggen op besparen en benutten van natuurlijke momenten. Een natuurlijk moment is bijvoorbeeld wanneer een bestaande CV-ketel vervangen wordt, wanneer iemand gaat verbouwen of bij verhuizingen. In dat geval moet de (nieuwe) gebouweigenaar gestimuleerd worden om voor een duurzamer alternatief te gaan, zoals een (hybride) warmtepomp.