Analyse

De Transitievisie Warmte kan beschouwd worden als een fundament waar alle beschikbare data is gebundeld en waarop de eerste stappen richting aardgasvrij gemaakt worden. De informatie en data van verschillende bronnen zijn verzameld en geanalyseerd. Een voorbeeld van input voor de TVW is de Regionale Structuur Warmte als onderdeel van de RES 1.0 Holland Rijnland. Zie de RES 1.0 Holland Rijnland voor meer informatie.

De volgende stappen zijn genomen om tot deze Transitievisie Warmte te komen:

 1. Voor iedere gemeente heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een ‘startanalyse’ gemaakt. In de startanalyse zijn technische en economische gegevens te vinden die relevant zijn voor de warmtetransitie. In de startanalyse worden de totale kosten per warmte-alternatief per buurt berekend. Dit is het startpunt van onze eigen analyse, samen met andere informatiebronnen over buurtkenmerken, warmtebehoefte en energielabels.

 2. Verzamelen van gegevens over de lokale situatie

  • De regio Holland Rijnland heeft een Aanzet voor een Warmtevisie[1] voor de gemeente Nieuwkoop opgesteld. Deze is meegenomen in de eerste aanscherping van het fundament van onze TVW.

  • Alle mogelijke warmtebronnen voor de gemeente zijn in kaart gebracht. Denk daarbij aan restwarmte (bijvoorbeeld uit glastuinbouw, productiebedrijven, supermarkten, gemalen of andere bedrijvigheid), aan bodemwarmte (bijvoorbeeld WKO of aardwarmte), elektrische warmtevoorzieningen (warmtepompen) en op de lange termijn ook hernieuwbare gassen (bijvoorbeeld groen gas of waterstof).

  • Aansluitend op bovengenoemde twee punten zijn bij verschillende gemeentelijke afdelingen, woningcorporaties, netbeheerder en gebiedscoöperatie lokale informatie opgevraagd. Zo ontstond een beter beeld van de lokale situatie.

 3. Parallel aan stap twee zijn we gestart met het participatietraject. Dit bestond uit een algemene informatieavond voor inwoners (webinar) en een enquête. Voor de verdieping is een klankbordgroep gevormd. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de totstandkoming van de TVW.

 4. Uit de analyse van alle informatie is een WAT-kaart opgesteld: welke warmtesystemen zijn er waar mogelijk, welke duurzame warmtebronnen zijn beschikbaar en wat past bij een gebied? De resultaten van de analyse zijn besproken met de stakeholders, klankbordgroep en gemeente.

 5. Vervolgens is dit uitgewerkt in een visie die inzicht geeft in wat er voor 2030 en wat er na 2030 ondernomen kan worden naar uiteindelijk een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

 • 1 Aanzet TVW Holland Rijnland, Aanzet lokale visie gemeente Nieuwkoop, CE Delft, Delft, september 2018