Participatieproces

Hieronder wordt beschreven hoe wij inwoners en stakeholders betrekken bij het proces van de Transitievisie Warmte en de bredere warmtetransitie. Deze is onderverdeeld in het proces eerste fase (richting 2030) en erna.

Proces TVW, eerste fase

De Transitievisie Warmte is een belangrijke stap die we op gemeentelijk niveau in de warmtetransitie zetten. De volgende stappen gaan steeds meer over de concrete uitvoering tot en met de aanleg van een nieuwe, duurzame warmtevoorzieningen; zoals te zien is in onderstaande tabel. In het schema staat per fase welke rol participatie heeft.

Visievorming is de eerste stap, we zitten dus met het opstellen van deze Transitievisie Warmte in de eerste fase. De bedoeling van deze eerste fase is om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het proces waar we in zitten en om een langdurige samenwerking met onze inwoners vorm te geven.

Informeren

Het informeren van onze inwoners doen we via het DenkMee platform, www.duurzaam-nieuwkoop.nl en onze lokale media. Als het gaat om participatietrajecten gebruiken we Denkmee.Nieuwkoop.nl. Daarnaast zullen we via diverse (online) bijeenkomsten inwoners informeren en betrekken bij de trajecten waar we mee bezig zijn.

Samenwerking vormgeven

Het vormgeven van een langdurige samenwerking met onze inwoners doen we stapsgewijs. Het duurt namelijk nog tot 2050 voordat we volledig van het gas af zijn. We zijn met een klankbordgroep van betrokken inwoners gestart om de Transitievisie Warmte verder vorm te geven. In deze klankbordgroep zijn diverse dorpsraden en de gebiedscoöperatie vertegenwoordigd. Daarnaast zitten er niet alleen inwoners met een interesse in het onderwerp, maar ook inwoners die op andere onderwerpen en opgaven actief zijn binnen hun buurt of gebied. De klankbordgroep helpt ons om de participatie verder vorm te geven.

Proces TVW, fasen erna

De volgende stap in de TVW is om werkgroepen in de dorpen en buurten op te starten waar we met duurzame warmteprojecten aan de slag gaan. In het schema komt dat tot uiting in verschillende uitvoeringsfasen. Vanuit gedeeld eigenaarschap werken we aan de uitvoering van de warmtetransitie. Samen met bewoners en ondernemers kijken we naar kansen en knelpunten in de woonomgeving en hoe we die mee kunnen nemen in de plannen. Zo willen we met elkaar invulling geven aan (buurtgerichte) participatie.