Resultaten participatietraject

Alle inwoners hebben van de gemeente een brief gekregen met een uitnodiging deel te nemen aan de Webinar Aardgasvrije wijken, een oproep de enquête in te vullen en het traject te volgen via ons participatieplatform Denkmee.Nieuwkoop.nl.

Op 6 juli j.l. vond de aftrap voor de Transitievisie Warmte plaats. Via de webinar kregen geïnteresseerden meer te horen over welke warmtebronnen er beschikbaar zijn en welke mogelijke warmtesystemen er zijn. Door een panel werd er een doorkijk naar de toekomst gegeven. Rond de zestig inwoners woonden de bijeenkomst bij. Belangrijke punten die naar boven kwamen waren de noodzaak om van het aardgas af te gaan, de betaalbaarheid van de warmtetransitie en de haalbaarheid van technische oplossingen.

In het onderstaande plaatje zijn de stappen binnen het participatietraject richting een TVW samengevat.


Ons participatieplatform Denkmee.Nieuwkoop.nl is als tool gebruikt om inwoners de enquête te laten invullen en aan te melden voor de klankbordgroep. Parallel aan de klankbordgroep sessies hebben er stakeholderbijeenkomsten plaatsgevonden.

Klankbordgroep TVW
De klankbordgroep heeft haar inbreng geleverd op de conceptstukken van de TVW en meegedacht over de strategie hoe je stappen richting aardgasvrij zou kunnen zetten met het oog op geschiktheid van woningen, collectiviteit en koppelkansen.

Als aandachtspunten zijn genoemd:

  • Je kan ook collectiviteit organiseren voor individuele maatregelen in een wijk, buurt, of straat. Collectiviteit is dus niet alleen voorbehouden aan warmtenetten.

  • Begin op kleine schaal in een wijk met vergelijkbare woningen, dit kan dienen als pilot.

  • Begin klein en maak het tastbaar (voorbeeldwoning, duurzame huizenroute).

  • Zet lokale netwerken zoals dorpsraden, wijkverenigingen en energiecoaches in.

  • Communiceer niet alleen het 'grote plaatje' van de warmtetransitie maar juist ook over wat men zelf concreet kan doen.

  • Houdt rekening met diversiteit in bereidheid mee te doen met de warmtetransitie. Dit kan uiteenlopende redenen hebben van financiële slagkracht tot interne motivatie.

  • Zet inwoners aan tot actie door ludieke acties en campagnes zoals een wedstrijd voor 'de meest duurzame straat van ...' of een klimaatstraatfeest

Stakeholdersessies
Tijdens het vormgeven van de Transitievisie Warmte zijn er sessies geweest met de woningcorporaties (WSN, WDA & Vestia) die in de gemeente actief zijn. In de meerjarenonderhoudsprogramma's van WSN en WDA maakt het na-isoleren van sociale huurwoningen (tot label A) deel uit van het groot onderhoud. Denk daarbij aan het vervangen van het glas voor HR++, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie en vraaggestuurde ventilatie. WDA gaat daar nog een stap in verder door woningen te renoveren naar nul op de meter. Vestia heeft geen ruimte voor investeringen. Zij heeft als beleid om haar woningvoorraad in Nieuwveen en Zevenhoven af te bouwen en over te laten nemen door andere corporaties.

De gemeente en de woningcorporaties kennen elkaars plannen en ambities en zullen de komende jaren de samenwerking verder intensiveren. In de terugkerende prestatieafspraken worden de voorgenomen maatregelen van de corporaties - in het verduurzamen van hun vastgoed - vastgelegd.